Book Reports - מידע כללי ​

במהלך התיכון, בד"כ בכיתות י' וי"א / י"א ו-י"ב, תלמידים נדרשים להגיש 4 דו"חות קריאה, הקרויים book reports , בד"כ במבנה של מבחן.
4 הציונים הללו יישלחו למשרד החינוך כחלק מהציון הפנימי הסופי של יחידות D/F. 
ב-MODULE B  על התלמידים להגיש 2 דו"חות קריאה.
ציונים אלה מהווים 20% מהציון הסופי של יחידת הספרות (כאמור B/D/F).
למידה טובה תבטיח ציונים גבוהים בחלק זה ועל כן מומלץ לקרוא את הספר ולאחר מכן לתרגל שאלות שונות. 
בדף הבא תמצאו שאלות לדוגמא שריכזנו לשימושכם.
מומלץ לענות על השאלות ובכך להגדיל את הסיכויים לקבל צין גבוה במבחנים/מטלות אלה.
בהצלחה!