כאן לומדים – תנאי שימוש באתר
 1. קבלת השירותים באתר "כאן לומדים" (להלן "האתר") מותנית בכפוף להסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה, מורים או תלמידים. על כן, הנכם מתבקשים לקרוא את התקנון בעיון רב.
 2. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות והם מתייחסים  לגברים ולנשים כאחד.
 3. השימוש/ השירות באתר "כאן לומדים" ניתנים  בכתובת" www.kanlomdim.co.il ו/או בכל כתובת או יישומון לפי שיקול דעתם של בעלי האתר.
 4. תנאי השימוש חלים על השימוש בשירות באמצעות כל מחשב או כל מכשיר תקשורת אחר.
 5. קבלת ושליחת מידע בזמן אמת באמצעות האתר דורשים חיבור מקוון של המחשב או מכשיר הקצה שברשות המורים ו/או התלמידים לאינטרנט. עלויות החיבור לאינטרנט כפופות להסכמים שבין המורים ו/או התלמידים לבין ספקי התקשורת שלהם.
 6. האתר הינו אתר המקשר בין תלמידים ( להלן "התלמידים") למורים פרטיים (להלן "המורים") בתחומי הדעת השונים מגילאי היסודי ועד גילאי התיכון כולל. יודגש כי האתר אינו מספק את השיעורים הפרטיים, אלא משמש כפלטפורמת קישור בלבד בין המורים והתלמידים. המורים המפרסמים את פרטיהם באתר לא עברו מבדקים על ידי החברה ולא הציגו תעודות המוכיחות את השכלתם בתחום ולכן אין החברה אחראית על השירות, על אופן העברת החומר וטיבו, כמו גם על ההתקשרות בין המורים לתלמידים. האחריות לנכונות ולאמינות המידע חלה על המורים בלבד.
 7. רשאים להירשם משתמשים מגיל 18 ומעלה. במידה שהנך תלמיד הצעיר מגיל 18 (להלן "התלמיד"), ביכולתך להירשם רק לאחר הסכמת אחד ההורים או האפוטרופוס. הרישום לאתר כתלמיד יאפשר לתלמיד להוסיף תגובות הולמות על מורים ולצפות בהנחות השונות המוצעות על ידם באתר. על התלמיד הנרשם לאתר לציין פרטים אישיים, כגון: שם מלא, גיל, כתובת אימייל וכיו"ב. עם הסכמת התלמיד לאמור בתקנון זה, הוא מאשר לאתר לפרסם את שמו ו/או את שם המשתמש שלו, לצד תכנים שפרסם באתר וזאת על פי שיקול דעת האתר. תלמיד שלא נרשם לאתר יכול לכתוב תגובות באמצעות הפרופיל האישי שלו ברשתות החברתיות. יודגש כי השימוש ברשתות אלה כפוף להסדרים המשפטיים המתירים את השימוש בהן וכן עשוי לחשוף את פרטי התלמיד בפני האתר ומשתמשיו. 
 8. מורה המעוניין להירשם לאתר על מנת להציע את שירותיו כמורה פרטי בתחום דעת מסויים או יותר , (להלן "המורה") נדרש לציין פרטים אישיים, כגון: שם מלא, שם משתמש, גיל, מספר טלפון, כתובת אימייל, תחום הדעת אותו הוא מלמד, משך השיעור, מחיר, איזור הלימוד והיכן יתקיימו השיעורים (בבית המורה/התלמיד). רוב הפרטים יפורסמו בעמוד של המורה באתר, לצורך התרשמות התלמידים העתידיים משירותיו. חשוב לציין כי האתר רשאי לדחות את בקשת הרישום של המורה לפי שיקול דעתו וללא מתן נימוק על כך.
 9. ידוע למורה, שבחר לפרסם את שירותיו באתר, כי פרטיו מתפרסמים באתר לצורך פניה של תלמידים פוטנציאליים לקבלת או לבירור לקראת קבלת שירות בתחום הדעת אותו פרסם המורה. הפרטים שיתפרסמו הם המייל ומספר הטלפון שהמורה סיפק בעת רישומו לשירות. בהתאם, המורה מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר פגיעה בפרטיותו מכוח חוק הגנת הפרטיות התשמ״א 1981 ו/או טענה בדבר משלוח דבר פרסומת כהגדרתו בהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ״ב 1982״
 10. אמינות הפרטים הנמסרים – המורים והתלמידים המשתמשים באתר (להלן "המשתמשים")  נדרשים למסור פרטים נכונים ומלאים בלבד. אי מילוי הפרטים כמתבקש באתר עשוי למנוע את השלמת הרישום לאתר ולפגום בהתקשרות עתידית. בנוסף, ייתכן והמשתמשים יידרשו לבחור שם משתמש וסיסמא. במידה וכן, על המשתמשים לשמור על פרטים אלה בסודיות ולהחליף סיסמא מעת לעת. במידה וייעשה שימוש בחשבון המשתמשים, הנובע מאי שמירה על סודיות פרטיהם ו/או אי החלפת סיסמא הם יישאו באחריות מלאה לכך.   
 11. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים יישמרו במאגר המידע של האתר וייעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. ניתן לעיין במדיניות הגנת הפרטיות שבאתר. 
 12. התלמידים והמורים רשאים להשתמש בשם משתמש אחד בלבד.
 13. ביטול רישומך לשירות:
  צוות "כאן לומדים" רשאי למנוע ממך להשתמש בשירותים המצריכים רישום על פי שיקול דעתו הבלעדית. ביכולת צוות "כאן לומדים" לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהתרחישים הבאים:
  במידה שמסרת פרטים שגויים או בדויים בעת הרישום.
  במידה שביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילת השירות או באחרים, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילת השירות
  במידה שהשתמשת בשירות על מנת לבצע/לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או פוגעני, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצוע מעשה שכזה
  במידה שתפר אחד מתנאי המסמכים המחייבים
  במידה שתעשה פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות/להשתמש בו באיזשהו אופן
  במידה שמסרת את שם המשתמש והסיסמה האישיים שלך לשימושו של צד שלישי.
  במידה שקיים חוב כספי למפעילת השירות ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו
  עם הפסקת פעילות מפעילת השירות או סיום פעילותו של השירות
  לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת
  בכל מקרה אחר בו מפעילת השירות סבורה כי הביטול מוצדק.
  צוות "כאן לומדים" עשוי להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות, על-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בו. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וסברה כי חשבונך בשירות שימש לביצוע מעשים כאמור.
 14. צוות האתר רשאי לבטל את הרישום של המשתמשים לשירות בכל אחד מהמקרים הבאים: במידה שנמסרו פרטים שגויים, במידה שנמסרו פרטי משתמש לגורם שלישי, במידה שהופרו אחד מתנאי השימוש, במידה שנעשה שימוש באתר כדי לבצע מעשה לא חוקי, במידה שקיים חוב כספי לאתר, במידה שהאתר יידרש לכך על פי צו או בכל מקרה אחר, על פי שיקול הדעת של צוות האתר.
 15. התלמידים יפנו למורים, לצורך תיאום שיעור, באמצעות פנייה טלפונית או דרך מערכת ההודעות הפנימית של האתר. אין לשלוח הודעות שאינן נוגעות לתיאום שיעור, לרבות הודעות פרסומיות / מסחריות וכיו"ב.
 16. אין להעתיק ולהשתמש, או להתיר לאחרים להעתיק ולהשתמש בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרים וביישומונים אחרים לכל מטרה שהיא.
 17. פרופיל מורה ללא תמונה לא יאושר. 
 18. על המשתמשים להעלות תמונות ותכנים חוקיים, ללא הפרת זכויות יוצרים ו/או יצירת הטעייה. 
 19. אין להוסיף קישורים שלא הוספו על ידי האתר.
 20. יש להשתמש באתר למטרות שאינן מסחריות בלבד. יודגש כי האתר יאפשר שימוש מסחרי מצומצם בהיקפו בשירות למורים, לשם קידום השיעורים הפרטיים שהם מעבירים ורק לשם כך.
 21. אין לעשות באתר שימוש המהווה או העשוי להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או לפגוע בזכויותיו של צד שלישי.
 22. אין להפריע לפעילותו התקינה של האתר, לרבות הפעלת תוכנות לצורך אחזור והעתקה של מידע מהאתר וכן לא לעשות קישורים לתכנים לא ראויים, כגון: תכנים לא חוקיים, תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים אפלייה וכדומה.
 23. האתר אינו מתחייב לפרסם כל תגובה, לרבות תכנים המועלים על ידי המשתמשים באתר. יחד עם זאת ובאופן בלתי סותר, החברה רשאית לערוך את התכנים שהמשתמשים מעלים. בנוסף, תכנים בעלי אופי מיני, פוליטי, פלילי, מסחרי, מטעה , מפלה וכדומה אסורים לפרסום באתר. חשוב לציין כי התכנים שכן יאושרו לפרסום באתר יהיו חשופים לכלל המשתמשים באינטרנט. נהגו במשנה זהירות!
 24. האתר מציע ללומדים קישורים רבים לכל מגוון מקצועות הלימוד בכל הרמות ובכל הגילאים. תכנים אלה לא מתפרסמים על ידי האתר ולא נתונים לפיקוחו השוטף. חרף הבדיקות הרבות שמבצע צוות האתר בנוגע לקישורים האמורים, הוא אינו מתחייב כי קישורים אלה יהיו תקינים ו/או יכילו תכנים הולמים. 
 25. השימוש בשירות והאישור של תנאי השימוש באתר מעידים על הסכמת המשתמשים לקבל דברי פרסומת מהחברה, בהתאם לחוק התקשורת התשמ"ב. דברי הפרסומת ישלחו למשתמשים על פי הפרטים שמסרו לחברה בעת ההרשמה או בעת מסירת הפרטים בטפסי יצירת הקשר. המשתמשים יוכלו לבקש את הפסקת קבלת הפרסומות על ידי משלוח הודעת סירוב קבלתם.
 26. השימוש באתר, ברובו, אינו כרוך בתשלום. עם זאת, מורים המעוניינים לפרסם באתר את שירותיהם כמורים פרטיים, יידרשו לשלם על פי מסלולי הפרסום השונים המוצעים באתר. כמו כן, חלק מהמבחנים מוצעים בתשלום. האתר שומר לעצמו את הזכות לגבות בעתיד תשלומים על שירותים המוצעים כיום בחינם.
 27. על המורה/התלמיד להשתמש באמצעי תשלום תקף, השייך לו בלבד. כמו כן, התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שייגבו על ידי מפעילי הסליקה.
 28. באתר עשויות להופיע פרסומות מטעם מפרסמים שונים. האתר אינו אחראי לתכנים המופיעים בפרסומת ו/או להתקשרות של המשתמשים עם המפרסם.
 29. השימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש וצוות האתר לא יישא באחריות לכל נזק ישיר/עקיף שייגרם למשתמש. השירותים המוצעים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם (as is). המשתמש באתר מאשר כי בדק את השירות, מצא אותו מתאים לצרכיו וכי לא תהיה לו כל תביעה כלפי צוות האתר.
 30. צוות האתר אינו מתחייב כי הפרסומים של המורים ייענו על ידי תלמידים פוטנציאליים; כמו כן, חרף השתדלות צוות האתר להציג מידע אמין ומדויק, הוא אינו מתחייב שהפרטים המתפרסמים על ידי המורים הינם מלאים ו/או נכונים.
 31. השימוש באתר "כאן לומדים" ובשירותים שהוא מציע הינם באחריות הבלעדית של המשתמש. ההמלצות, חוות הדעת וכיו"ב בנוגע למורה פרטי הינן חוות דעת סובייקטיביות של התלמיד מפרסם חוות הדעת (או הוריו) ועל דעתו, ללא כל מעורבות ו/או נטילת אחריות של צוות האתר; וכל פעולה (או הימנעות מפעולה) על סמך המלצות/חוות דעת אלה תיעשה על ידי המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
  צוות האתר לא יהיה אחראי בשום אופן באשר לכל שירות ו/או מוצר ו/או הודעה ו/או מצג, אשר ניתנים על ידי תלמיד או מורה באשר לנושא לימוד ו/או בגין כל פעולה בהקשר לנושא לימוד (לרבות בקשר עם מועד האספקה של השירות, אופן ביצוע השירות וכד'), והאחריות הבלעדית בגין האמור לעיל, ובגין כל נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם עקב פעולה (או הימנעות מפעולה) באשר לאמור לעיל, תחול על התלמיד ו/או המורה, בהתאם לנסיבות, ולא על צוות האתר. למען הסר ספק יובהר בזאת כי כל נושא לימוד מכל סוג שהוא שיועבר, בעקבות פניה של תלמיד למורה, יסוכם ישירות אך ורק בין המורה לבין אותו תלמיד שפנה אל המורה, באמצעות מערכת האתר, וצוות האתר לא יהיה צד לעסקה כזו או לחלק שלה. צוות האתר (וכך גם הספקים והמפיצים שלו) לא יהיה אחראי, בשום אופן, במישרין או בעקיפין, לכל מעשה או מחדל ולא יישא בכל נזק ישיר או עקיף אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי באשר לשימוש (או חוסר היכולת להשתמש) באתר ו/או השירותים, ובכלל זה בגין אבדן רווחים, הכנסות או נתונים, הפסדים כלכליים או נזקים עקיפים אחרים, נזקים מיוחדים, נזקים תוצאתיים, פיצויים לדוגמה או פיצויים . במידה וייקבע בפס"ד חלוט על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כי צוות האתר אחראי באופן כלשהו, המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן מפורש וחד משמעי, שהיקף האחריות הכוללת של צוות האתר ושל הספקים והמפיצים שלו בגין כל תביעה באשר לאמור לעיל, תוגבל לסכום שהתקבל כתשלום בגין לימוד אותו נושא לימוד אשר בעקבותיו ו/או בקשר אליו עלתה התלונה ו/או התביעה. בכל מקרה, צוות האתר והספקים והמפיצים שלו לא יהיו אחראים לאובדן או נזק כלשהו שאינו צפוי לנבוע באופן סביר ממתן השירותים.
 32. צוות האתר רשאי לשנות את מראה האתר ואת השירות המוצע בו, מבלי להודיע על כך מראש ועל פי שיקולו המקצועי. כך גם במקרים של הפסקת הפעילות לצורך תחזוקת האתר, תוך מתן הודעה למשתמשים מראש וזאת במידת האפשר.
 33. צוות האתר הינו בעל שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר ולמשך כמה זמן, מה יהיה מיקומם ועיצובם, סדר תוצאות החיפוש, וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן או מידע מהשירות לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 34. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך, לפי ראותו, תכנים בפרופילי מורה, ללא מתן הודעה מוקדמת.
 35. צוות האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי של המשתמשים אלא לצורך קבלת שירותי סליקה ו/או מדידת כמות שיחות המתקבלות אצל המורה, שפרסם את פרטיו לצורך מתן שיעורים פרטיים.  
 36. צוות האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם מאובדן פרטי המשתמשים, כתוצאה מכשל במערכותיהם או באתר.
 37. חלק מהשיחות עם נציגי האתר עשויות להיות מוקלטות לצורך בקרה. באישורך את קריאת תנאי האתר, אתה נותן את הסכמתך להקלטות אלה ולשימוש בהן לפי שיקול דעת צוות האתר.
 38. צוות האתר שומר לעצמו הזכות לסיים ללא התראה מוקדמת כל מבצע שאישר לפרסום באתר.
 39. חוות דעת: חוות הדעת תאושרנה על פי שיקולו של צוות האתר. כל חוות הדעת נבדקות טלפונית בטרם אישורן. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר/להסתיר חוות דעת שנכתבו על מורים באתר, ללא מתן הודעה מוקדמת. בעלי האתר רשאים לשנות את מדיניות אישור או הסרת חוות הדעת, ללא כל הודעה מוקדמת. למינוי חינמי תאושר חוות דעת אחת בלבד. חוות דעת שיאושרו למינוי בתשלום, תוסרנה לאחר הפסקת התשלום; יחד עם זאת, צוות האתר ישאיר חוות דעת אחת וזאת על פי שיקולו. צוות האתר אינו שומר את חוות הדעת ולא יעביר אותן למורה עם סיום ההתקשרות.
 40. רכישת מבחנים: חלק מהמבחנים באתר מוצעים בתשלום באמצעות רכישת חבילות מבחנים או רכישת מבחן בודד. מחירי המבחן/החבילות השונות מוצגים באתר. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת, על פי שיקול דעתו. החיוב יבוצע מרגע רכישת המבחן/חבילות המבחנים. ביטול עיסקה ייעשה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981; יחד עם זאת, משתמש שרכש גישה למבחנים, בין אם השתמש בהם ובין אם לא קיבל גישה לשכפול/שעתוק/הקלטה, כמצוין בתקנות ההגנה לצרכן תשע"א 2010. בהתאם לחוק, צוות האתר לא מחוייב לבטל עיסקה, שאיפשרה גישה למבחנים מוגבלים/מוסתרים באתר. צוות האתר יאפשר ביטול עיסקה של רכישת מבחנים בתוך 14 יום מיום רכישת המבחנים, בכפוף לתשלום של 9.90 ש"ח עבור כל מבחן שנרכש, בתוספת דמי ביטול של 50 ש"ח.
 41. ברכישת מנוי לא ניתן יהיה לבטל את הרכישה, כיוון שעם הרכישה כל המבחנים בשכבה הספציפית שנרכשה ניתנים להורדה באופן מיידי.
 42. חבילות המבחנים שנרכשו תהיינה זמינות להורדה למשך שלושה חודשים מיום הרכישה. 
 43. זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני באתר הינן של צוות האתר בלבד. אין להעתיק, לצלם, לשנות, להפיץ וכדומה חומרים מהאתר ללא הסכמת צוות האתר מראש ובכתב.  יחד עם זאת, במסירת תכנים לפרסום על ידי המשתמשים, האחרונים מאשרים לצוות האתר להעתיק, לשכפל, להפיץ, לערוך וכדומה את התכנים, בהתאם לשיקול דעתו.
 44. המשתמשים באתר מתחייבים לשפות את צוות האתר או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. הדברים אמורים גם בגין דרישה שתועלה כנגד האתר על ידי צד שלישי.
 45. דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על השימוש באתר. כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש יידון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.
 46. המשתמשים בשירותי האתר, תלמידים ומורים כאחד, אינם רשאים להמרות כל זכות או חיוב לפי תנאי השימוש וכן אינם רשאים לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או לתת זכויות כלשהן לכל צד שלישי בכל אלה.
 47. למען הסר ספק, יודגש, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע מהתחייבויות המשתמשים בהתאם לתנאי השימוש שלעיל.
 48. צוות האתר רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה. המשך שימוש המשתמשים בשירות לאחר פרסום תנאי השימוש המעודכנים מהווה את הסכמתם לשינויים אלה. אם לאו, על המשתמשים להפסיק את השימוש בשירותי האתר.
 49. ייתכן ובאתר תופענה פרסומות בתשלום. אתר "כאן לומדים" אינו אחראי לתוכן הפרסומים ו/או על כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שיופיע באתר. "כאן לומדים", או מי מטעמו, לא מעצב ו/או עורך את תוכן הפרסומות ו/או בודק אותן. האחריות לתכני הפרסומות ולכל תוצאה ו/או נזק שייגרם מהן חלה על המפרסם בלבד. הפרסום באתר אינו מהווה בשום אופן המלצה של "כאן לומדים" להשתמש במוצר שפורסם ו/או לצרוך אותו בכל דרך אחרת, ואינו מהווה עידוד כלשהו לרכוש את המוצר המפורסם. ל"כאן לומדים" אין כל אחריות באשר לכל עסקת מכירה/קניה ו/או אחרת שתעשה בין הגולש לבין המפרסמים.