Module B

יחידה זו הינה יחידת בגרות פנימית, בנושא ספרות אנגלית.

ביחידה זו התלמידים מגישים תיק עבודות (LOG) לפי החלוקה הבאה:

1. שני דו"חות קריאת ספר (book reports).

2. שני מבחנים 
על יצירות ספרותיות, שתילמדנה בכיתה.

3. הגשת 2 עבודות על יצירות ספרותיות,
 שתילמדנה בכיתה.

את היצירות הספרותיות לבגרות תבחר המורה לפי רמת עניין וקושי.

את הציון הסופי תקבע המורה כציון פנימי וזה יישלח למשרד החינוך כציון סופי של יחידה זו. 

בהצלחה!