Module C

יחידה זו מורכבת מ-Unseen/אנסין של 70 נקודות וחיבור של 30 נקודות.

בעמוד זה נתמקד בחיבורים:

כתיבת חיבורים

כחלק מהבחינה תידרשו לכתוב חיבור בן 70-90 מילים, כאשר החיבור בשאלון זה מהווה 30% מהציון הסופי בבחינה.

אחוזים אלה עשויים להיות מעט מלחיצים, שכן הם גבוהים מאוד!

יחד עם זאת, הכנה נכונה ויסודית, תאפשר לכם להגיע לציון גבוה מאוד בחיבור ואף לקבל את מלוא הניקוד עבורו. 

כיצד מעריך הבחינה בודק את החיבור?

מעריך הבחינה בודק ארבעה פרמטרים בבואו להעריך את החיבור שלך:

Content - תוכן - האם התייחסתם לנושא החיבור כפי שצריך? האם תוכן החיבור שלכם תואם את ההנחיה במבחן? 

Vocabulary - אוצר מילים - האם השתמשתם באוצר מילים עשיר דיו?  

Language - שפה/דקדוק - האם השתמשתם במשלבים גבוהים של השפה? האם כתבתם משפטים נכונים דקדוקית? 

Mechanics - מכניקה - האם הקפדתם לכתוב אותיות גדולות כשצריך? האם הקפדתם על פיסוק? האם הקפדתם להימנע משגיאות כתיב? 

כיצד מחושב הניקוד עבור החיבור? ראו בטבלה שלפניכם: 

מרכיב ניקוד 
Content  10
Vocabulary 8
Language 8
Mechanics   4


סה"כ: 30 נקודות, כאשר, למעשה, קיים מיקוד גדול בתחום התוכן והשפה/דקדוק

לתרגול חומרי לימוד באנגלית לכיתה י"ב - 3, 4 ו-5 יח"ל.


לקריאת מאמרים מומלצים נוספים בנושא האנגלית:

כללי דקדוק באנגלית – כללים בסיסיים חשובים!


Conditionals - משפטי תנאי באנגלית

כיצד ניתן לשפר את האנגלית?


למה חשוב ללמוד אנגלית?


מורים פרטיים לאנגלית - סינון לפי מחיר ומוסד השכלה