Module D

יחידה זו הינה יחידת בגרות פנימית, בנושא ספרות אנגלית.

ביחידה זו ביה"ס בוחר האם להגיש את התלמידים לבחינה פנימית במבנה הבגרות או להגיש תיק עבודות (LOGׂׂׂ).

בכל מקרה הציון ייקבע כציון פנימי ויישלח למשרד החינוך כציון סופי של יחידה זו.

ביחידה זו התלמידים ילמדו 6 יצירות ספרותיות במשך תקופה של שנתיים לפי החלוקה הבאה:

1. שלושה סיפורים קצרים.

2.  שלושה שירים.


תלמידים שניגשים לבחינה - ייבחנו על היצירות על פי מבנה שיילמד בכיתה.

תלמידים שיגישו LOG - ייגשו ל-2 מבחנים ויגישו 6 עבודות על היצירות הספרותיות הנזכרות למעלה, שתילמדנה בכיתה.


בנוסף, על התלמידים להיבחן על 4 דו"חות קריאת ספר (book reports), בד"כ במהלך כיתות י' וי"א.

חלוקת הציון של Module F במסגרת של תיק עבודות (LOG):

6 עבודות - 40%.

2 מבחנים - 40% (20% כל מבחן).

4 דו"חות קריאה - 20% (5% כל דו"ח).


את הציון תקבע המורה, לפי החלוקה שלעיל, וציון זה יישלח למשרד החינוך כציון סופי פנימי של יחידה זו. 

בין אם בית ספרכם החליט לגשת לבחינה ובין אם בחר בתיק עבודות, תוכלו למצוא יצירות רלוונטיות לבגרות בקישורים הבאים.

בהצלחה!